Boknings- och betalningsinformation

Boknings- och Betalningsinformation 

​​​​​​​
Allmänna bokningsvillkor
Dessa villkor gäller mellan Lumang AB samt Försgården (Johan Eriksson för Försgården) och den som själv eller genom annan träffar avtal enligt vad som anges i bekräftelsen, nedan benämnd som ”gästen”

Bokning
Bokning sker genom Lumang AB för Försgården, Södra Brändan 161, 780 68 Transtrand som är ansvarig arrangör org. 559301-0704 Försgården Org.740115-0078

Avtalet
Som arrangör är Lumang AB / Försgården skyldiga att se till:
-Att gästen får skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar.
-Att gästen får information om hur betalning ska ske
-Att gästen får information om var nyckel ska hämtas om det är aktuellt. -Att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen i bokningsbekräftelsen Försgården ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till gästen utan Försgården ́s vetskap

När blir gästens bokning bindande
Bokningen gäller för både gästen och för Lumang AB / Försgården så snart Lumang AB / Försgården har bekräftat bokningen och det att gästen inom avtalad tid betalt aktuell bokningsavgift eller hela summan.

Bokningsbekräftelse
Erhålles direkt efter bokning. Bokningsbekräftelsen är en värdehandling och ska granskas i detalj av resenären. Eventuella felaktigheter måste redas ut före ankomst. Observera datum, tider, inkvartering etc. muntliga löften ska, för att kunna åberopas, vara skriftligen bekräftade.

Betalning
Lumang AB / Försgården har rätt at ta ut en delbetalning omgående efter bokning, (bokningsavgift) Denna delbetalning utgår 25% av totalsumman, dock minst 250kr per person (avvikelser vid arrangemang)(stughyra normalt 2000kr) och betalas vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. Det är vanligtvis ca 5 dagar efter det att bokning gjorts.
För arrangemang som bokas tidigare än 30 dagar innan ankomst skall avtalat pris vara Försgården tillhanda senast 30 dagar före ankomst. Sker bokningen senare än 30 dagar innan ankomst, betalas hela beloppet omgående för att bokning skall gälla.
Vid bokning senare än 12 dagar innan ankomst anses bokningen bindande med en gång och beloppet skall vara Lumang AB / Försgården tillhanda omgående (Bokningsdagen).
Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas om inte annat avtal träffats.
Gästen ska alltid uppge det namn som gavs vid bokningen som referens vid betalning samt fakturanummer om detta angetts.
Bekräftelse, kvitto och eventuell boendelista skall medtagas och kunna uppvisas på begäran.
Avgifter vid betalning vid E-post faktura 0kr Vid post faktura 45kr

Sen betalning
Lumang AB / Försgården skickar ingen påminnelse vid obetald bokningsavgift. Har gästen betalt bokningsavgiften påminner Försgården gästen via telefon, mail eller post. Om gästen inte betalar överenskommet pris inom avtalad tid betraktas det som en avbokning och reglerna om avbokning gäller.

Avbokning
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Lumang AB / Försgården. Vid bokning ev. sådana kombinationer av arrangemang (t.ex boende med liftkort) kan Gästen inte avboka enskilda delar av arrangemanget.
Om avbeställning sker tidigare än 30 dagar före ankomst behåller Lumang AB / Försgården Bokningsavgiften och ev. avbeställningsskydd. För boende som avbokas 30 dagar eller mindre före ankomst behåller Lumang AB / Försgården 100% av priset för arrangemanget. Notera att för bokningar som gjorts senare än 12 dagar före ankomst är bokningen bindande med en gång och gästen kan komma att debiteras för arrangemanget även om gästen inte bekräftat genom delbetalning. 
Lumang AB / Försgården har inga skyldigheter att ersätta gästen om arrangemanget inte kan genomföras p.g.a. ett hinder utanför Försgården ́s kontroll.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd (Avbeställningsförsäkring) kan lösas, kostnaden för detta framgår av bokningsbekräftelsen. Detta ger rätt att vid sjukdom avboka fram till samma dag som ankomst. Försäkringen ersätter gästen om denna måste avbeställa sin bokning p.g.a. gästen, medresenär eller nära anhörig
-drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall
-drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad, t ex brand
-inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret
Försäkringen gäller inte för skadehändelser eller sjukdom som inträffar efter den avtalade ankomstdagen. Gästen måste kunna styrka sitt förhinder genom intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Avbeställningsskyddet är personligt och namn och personnummer ska anges vid inbetalning.
Har avbeställningsskydd lösts, återbetalas slutlig avgift med avdrag för bokningsavgift och avbeställningsskydd fram till en vecka före avresa och därefter 50% av slutsumman.

Gästens skyldigheter
För att ingå avtal med Lumang AB / Försgården måste gästen vara minst 18år, för stughyra minst 25år.
Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller samt eventuella specialregler, som meddelas av reseledning eller Försgården ́s representant.
Den som står för bokningen ansvarar själv för de eventuella skador, som uppstår på fastigheter eller dess inventarier genom att någon i sällskapet varit vårdslös.
Gästen får inte heller upplåta sitt rum/stuga till andra än de som är inbokade i rummet/stugan.
Notera att max antal personer i rummen/stugan motsvarar antal bäddar om ingen annan överenskommelse har träffats med Försgården.
Om inte avresestäd ingår i arrangemangen måste gästen städa innan hemresan och följa städinstruktionerna. Om detta inte beaktas tar Lumang AB / Försgården ut en avgift på 500Sek För stuga 2000kr. Samtliga nycklar skall återlämnas vid hemresan i annat fall debiteras en avgift på 500Sek. Försgården har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande eller begår skadegörelse i boendet eller dess område. Eller om boendet ej använts för avsett ändamål. I sådana fall återbetalas ej hyresbeloppet.

In och Utcheckning
Incheckning sker på Försgården, Södra Brändan 161, 780 68 Transtrand om ej annan överenskommelse skett. Nyckel hämtas vid incheckningen. Incheckning från 16.00 ankomstdagen.
Utcheckning/ avsyning senast kl.11.00 eller enligt ök.
För stughyra kan deposition komma att tas ut vid incheckning.

Force majeure
Ömsesidig rättighet att avträda från avtalet föreligger vid force majeure (strejk, upplopp, krig, naturkatastrof etc.). inställes resan av ovanstående skäl, skall allt vad Gästen betalt inklusive avbeställningsskydd och bokningsavgift återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen gottgörelse lämnas.

Om vi inte kommer överens
Vänder du dig direkt till oss med dina klagomål, skriftligen. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer för länge. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden eller till konsumentvägledaren i din hemkommun, som kan hjälpa dig.
Lumang AB / Försgården har inga skyldigheter att ersätta gästen om arrangemanget inte kan genomföras p.g.a. ett hinder utanför Försgården ́s kontroll.

Vasaloppsvecka sommar / vinter och specialarrangeman / arrangemangs bokning-, betalnings och avbokningsregler:
Bekräftelse/faktura utgår med anmälningsavgift 1000kr/person eller 25 % av logibeloppet. Den skall betalas inom 10 dagar.  Om du avbokar och har betalt bokningsavgiften behåller vi avbokningsavgiften. Slutbetalning för hela bokningen inklusive måltider etc. skall vara oss tillhanda senast 1:a December.  eller 90dagar innan ankomst (Vasaloppsveckan sommar 40 dagar innan ankomst) Betalas anmälningsavgift / Bokningsavgift / Slutbetalningen ej i tid räknas det som en avbokning och vi annullerar bokningen och behåller anmälningsavgiften som avbokningsavgift. Bokar du senare än 1:a december skall hela bokningen betalas inom 5 dagar, Bokning inom 30 dagar innan ankomst betalas omgående. Betalas bokningen ej i tid räknas det som avbokning och vi annullerar bokningen. Vid sjukdom kan du välja att sälja ditt boende vidare till annan som du sätter i ditt ställe. Du måste dock meddela oss vem som kommer.
Att ta sig till starten via gångväg över älven vintertid 400m kan ej garanteras pga. väderlek! Bilväg till start 4km.
​​​​​​​Försgården har inga skyldigheter att ersätta gästen om arrangemanget inte kan genomföras p.g.a. ett hinder utanför Försgården ́s kontroll.

Kontaktuppgifter 


Lumang AB
Försgården Fjällpensionat
Bondpä Johan 
+46 (0)280-22044
rum@forsgarden.eu