Boknings- och betalningsinformation

Boknings- och Betalningsinformation 

​​​​​​​
Allmänna bokningsvillkor

Dessa villkor gäller mellan Försgården, Villa Bergli (Lumang AB) och den som själv eller genom annan träffar avtal enligt vad som anges i bekräftelsen, nedan benämnd som ”gästen”

Bokning
Bokning sker genom Lumang AB, Liabacken 1, 78235 Malung som är ansvarig arrangör Org.559301-0704

Avtalet
Som arrangör är Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB skyldiga att se till:
-Att gästen får skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar.
-Att gästen får information om hur betalning ska ske
-Att gästen får information om var nyckel ska hämtas om det är aktuellt. -Att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen i bokningsbekräftelsen Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till gästen utan Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB vetskap

När blir gästens bokning bindande
Bokningen gäller för både gästen och för Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB så snart Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB har bekräftat bokningen och det att gästen inom avtalad tid betalt aktuell bokningsavgift eller hela summan.

Bokningsbekräftelse
Erhålles direkt efter bokning. Bokningsbekräftelsen är en värdehandling och ska granskas i detalj av resenären. Eventuella felaktigheter måste redas ut före ankomst. Observera datum, tider, inkvartering etc. muntliga löften ska, för att kunna åberopas, vara skriftligen bekräftade.

Betalning
Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB har rätt at ta ut en delbetalning omgående efter bokning, (bokningsavgift) Denna delbetalning utgår 25% av totalsumman, dock minst 250:- per person (normalt 2000:- för stughyra) och betalas vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. Det är vanligtvis ca 5 dagar efter det att bokning gjorts.

För arrangemang som bokas tidigare än 30 dagar innan ankomst skall avtalat pris vara Försgården tillhanda senast 30 dagar före ankomst. Sker bokningen senare än 30 dagar innan ankomst, betalas hela beloppet omgående för att bokning skall gälla.
Vid bokning senare än 12 dagar innan ankomst anses bokningen bindande med en gång och beloppet skall vara Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB tillhanda omgående (Bokningsdagen).
Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas om inte annat avtal träffats.
Gästen ska alltid uppge det namn som gavs vid bokningen som referens vid betalning samt fakturanummer om detta angetts.
Bekräftelse, kvitto och eventuell boendelista skall medtagas och kunna uppvisas på begäran.
Avgifter vid betalning vid E-post faktura 0kr Vid post faktura 45kr

Betalning via Webb, Telefonorder
Bg, Pg, Swish, Visa, Mastercard 

Sen betalning

Försgården skickar ingen påminnelse vid obetald bokningsavgift. Har gästen betalt bokningsavgiften påminner Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB gästen via telefon, mail eller post. Om gästen inte betalar överenskommet pris inom avtalad tid betraktas det som en avbokning och reglerna om avbokning gäller.

Avbokning
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB. Vid bokning ev. sådana kombinationer av arrangemang (t.ex boende med liftkort) kan Gästen inte avboka enskilda delar av arrangemanget.
Om avbeställning sker tidigare än 30 dagar före ankomst behåller Försgården Bokningsavgiften och ev. avbeställningsskydd. För boende som avbokas 30 dagar eller mindre före ankomst behåller Försgården 100% av priset för arrangemanget. Notera att för bokningar som gjorts senare än 12 dagar före ankomst är bokningen bindande med en gång och gästen kan komma att debiteras för arrangemanget även om gästen inte bekräftat genom delbetalning.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd (Avbeställningsförsäkring) kan lösas, kostnaden för detta framgår av bokningsbekräftelsen. Detta ger rätt att vid sjukdom avboka fram till samma dag som ankomst. Försäkringen ersätter gästen om denna måste avbeställa sin bokning p.g.a. gästen, medresenär eller nära anhörig
-drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall
-drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad, t ex brand
-inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret
Försäkringen gäller inte för skadehändelser eller sjukdom som inträffar efter den avtalade ankomstdagen. Gästen måste kunna styrka sitt förhinder genom intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Avbeställningsskyddet är personligt och namn och personnummer ska anges vid inbetalning.
Har avbeställningsskydd lösts, återbetalas slutlig avgift med avdrag för bokningsavgift och avbeställningsskydd fram till en vecka före avresa och därefter 50% av slutsumman.

Gästens skyldigheter
För att ingå avtal med Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB måste gästen vara minst 18år, för stughyra minst 25år.
Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller samt eventuella specialregler, som meddelas av reseledning eller Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB s representant.
Den som står för bokningen ansvarar själv för de eventuella skador, som uppstår på fastigheter eller dess inventarier genom att någon i sällskapet varit vårdslös.
Gästen får inte heller upplåta sitt rum/stuga till andra än de som är inbokade i rummet/stugan.
Notera att max antal personer i rummen/stugan motsvarar antal bäddar om ingen annan överenskommelse har träffats med Försgården.
Om inte avresestäd ingår i arrangemangen måste gästen städa innan hemresan och följa städinstruktionerna. Om detta inte beaktas tar Försgården ut en avgift på 500 kr För stuga 2000 kr. Samtliga nycklar skall återlämnas vid hemresan i annat fall debiteras en avgift på 500 kr. Försgården har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande eller begår skadegörelse i boendet eller dess område. Eller om boendet ej använts för avsett ändamål. I sådana fall återbetalas ej hyresbeloppet.

In och Utcheckning
Incheckning sker på Försgården, Södra Brändan 161, 780 68 Transtrand om ej annan överenskommelse skett. Nyckel hämtas vid incheckningen. Incheckning från 16.00 ankomstdagen.
Utcheckning/ avsyning senast kl.11.00 eller enligt ök.
För stughyra kan deposition komma att tas ut vid incheckning.
Villa Bergli - Incheckning från kl. 16.00 Utcheckning till kl. 11.00

Force majeure
Ömsesidig rättighet att avträda från avtalet föreligger vid force majeure (strejk, upplopp, krig, naturkatastrof etc.). inställes resan av ovanstående skäl, skall allt vad Gästen betalt inklusive avbeställningsskydd och bokningsavgift återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen gottgörelse lämnas.

Om vi inte kommer överens
Vänder du dig direkt till oss med dina klagomål, skriftligen. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer för länge. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden eller till konsumentvägledaren i din hemkommun, som kan hjälpa dig.
Försgården har inga skyldigheter att ersätta gästen om arrangemanget inte kan genomföras p.g.a. ett hinder utanför Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB ́s kontroll.

Vasaloppsevckan och specialarrangeman bokning-, betalnings och avbokningsregler
Bekräftelse/faktura utgår med anmälningsavgift 1000kr/person eller 25 % av logibeloppet. Den skall betalas inom 10 dagar.  Om du avbokar och har betalt bokningsavgiften behåller vi avbokningsavgiften. Slutbetalning för hela bokningen inklusive måltider etc. skall vara oss tillhanda senast 1:a December.  eller 90dagar innan ankomst (Vasaloppsveckan sommar 40 dagar innan ankomst) Betalas anmälningsavgift / Bokningsavgift / Slutbetalningen ej i tid räknas det som en avbokning och vi annullerar bokningen och behåller anmälningsavgiften som avbokningsavgift.
​​​​​​​Bokar du senare än 1:a december skall hela bokningen betalas inom 5 dagar, Bokning inom 30 dagar innan ankomst betalas omgående. Betalas bokningen ej i tid räknas det som avbokning och vi annullerar bokningen. Vid sjukdom kan du välja att sälja ditt boende vidare till annan som du sätter i ditt ställe. Du måste dock meddela oss vem som kommer.
Att ta sig till starten via gångväg över älven 400m kan ej garanteras pga. väderlek! Bilväg till start 4km.
​​​​​​​Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB har inga skyldigheter att ersätta gästen om arrangemanget inte kan genomföras p.g.a. ett hinder utanför Försgården, Villa Bergli genom Lumang AB ́s kontroll.

Kontaktuppgifter +46 (0)280-22044
rum@forsgarden.eu